วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศและข่าว

ผู้เผยแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

31 พ.ค.63   รายงานผลการการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

31 พ.ค.63   มอบหมายการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

28 ก.พ.63   โครงการท้องถิ่นตำบลต้นแบบปลอดอุบัติเหตุตาม 5 ประเด็นยุทธศาตร์
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

28 ก.พ.63   รายงานกิจกรรมตามโครงการท้องถิ่นตำบลต้นแบบปลอดอุบัติเหตุตาม 5 ประเด็นยุทธศาตร์
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

28 ก.พ.63   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.63  ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีะจำปีงบประมาณ 2563

14 ก.พ.63  แผนปฏิบัติราชการปีะจำปีงบประมาณ 2563

14 ก.พ.63  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีะจำปีงบประมาณ 2562

14 ก.พ.63  ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

14 ก.พ.63  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ ดีเด่นและดีมาก 
                    รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62   ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม


31 ม.ค.63   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน  มกราคม 2563
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.62   รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเวปไซต์ของหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.62  กรอบแนวทางการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเวปไซต์ของหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน  ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62    หนังสือส่งแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62    แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62    แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62    ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62    คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อม
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62  แนวทางดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9 ธ.ค.62 คำสั่งมอบหมายการการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเวปไซต์
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

9  ธ.ค. 62  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

7 พ.ย. 62  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข 
                  ดาวโหลดเอกสาร ไฟล์แนบ
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

5 พ.ย. 62  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข 
                  ดาวโหลดเอกสาร ไฟล์แนบ
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

31 ต.ค 62  ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข 
                  ดาวโหลดเอกสาร ไฟล์แนบ
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

28 ส.ค 62  รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

28 ส.ค 62  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

28 ส.ค 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สิงหาคม 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 ส.ค 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรกฎาคม 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

27 มิ.ย 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มิถุนายน 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

27 มิ.ย 62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มิ.ย 62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

3 มิ.ย 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พฤษภาคม 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

3 มิ.ย 62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน พ.ค 62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

3 พ.ค 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เมษายน 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

3 พ.ค 62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน เม.ย 62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

4 เม.ย 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มีนาคม 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

4 เม.ย 62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มี.ค.62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

4 มี.ค 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กุมภาพันธ์ 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค. 62   รายงานผลการปฏิบัติงานและบทวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค. 62   หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
                   มิชอบ ประจำปี 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค. 62  สรุปผลการประชุมสัมมนา การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค. 62  มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค.62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ก.พ.62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ม.ค.62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ธ.ค.61
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน พ.ย.61
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ต.ค.61
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  คำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ ดีเด่นและดีมาก 
                    รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการในสังกัด สสจ.อุดรธานี รอบ 1 ปี 2562
                   และแบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.น้ำโสม ปี 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62 แผนยุุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62 สรุปผลการปฏิบัติการรด้านสุขภาพ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไฐต์ของหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

4 ก.พ.62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มกราคม 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 แผน fix cost สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

31 ม.ค.62   บันทึกข้อความขออนุมัติแผนงาน ประชุมอนุกรรมการ   พชอ รายงานการประชุม                          ภาพการประชุม
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

4 ม.ค.62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ธันวาคม 2561)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61   รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเวปไซต์ของหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61  กรอบแนวทางการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเวปไซต์ของหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม


20 ธ.ค.61   บันทึกข้อความขออนุมัติแผนงาน พชอ รายงานการประชุอ ภาพการประชุม
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 หนังสือส่งแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พฤศจิกายน 2561)

ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตุลาคม 2561)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

2 ต.ค.61    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

2 ต.ค.61   คำสั่งมอบหมายการการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเวปไซต์
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 มี.ค.61 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 มี.ค.61 ขั้นตอนและแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนและร้องทุกข์
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 มี.ค.61 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

13 มี.ค. 61 รายงานผลการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม


13 มี.ค.61 รายงานการประชุม มอบนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

12 มี.ค.61 รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม


6 มี.ค.61 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

6 มี.ค.61 สรุปผลการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

5 มี.ค.61 รายงานการประชุมการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

2 มี.ค.61 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนอำเภอน้ำโสม
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค.61 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.61 รายงานการประชุม คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

12 ก.พ.61 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม


12 ม.ค.61 รายงานผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามโครงการตำบลต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

11 ม.ค.61  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการตำบลต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

8 ม.ค.61 คู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการตำบลต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

8 ม.ค.61  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการข้อร้องเรียน อำเภอน้ำโสม ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

8 ม.ค.61 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA อำเภอน้ำโสม ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

22 ธ.ค.60 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบ fix cost สสอ.น้ำโสม งวด 1/2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

22 ธ.ค.60 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 1 ปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี

21 ธ.ค.60 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ITA

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

14 ก.พ.63 ขอเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ก.พ.62 ขอเผยแพร่เผยประกาศ สป. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
14 ก.พ.62 ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
14 ก.พ.62 รายงานผลการดำเนินงาน

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี


EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) พ.ศ.2561

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

14 ก.พ.63 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
14 ก.พ.63 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
14 ก.พ.63 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
14 ก.พ.63 หนังสือแจ้งเวียน

EB 14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

14 ก.พ.62 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน
14 ก.พ.63 คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
14 ก.พ.63 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน สสอ.น้ำโสม
14 ก.พ.63  ประกาศแจ้งช่องทางการร้องเรียน สสอ.น้ำโสม
14 ก.พ.63  แผนผังการจัดการข้อร้องเรียน
14 ก.พ.63  แบบรายงานผลข้อร้องเรียน
14 ก.พ.63  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน


EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน

14 ก.พ.63 มาตรการป้องกันการรับสินบน
14 ก.พ.63 รายงานผลการกำกับตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

14 ก.พ.63 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
14 ก.พ.63 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB  19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่ม ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงาน ให้มีความโปร่างใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผบประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

14 ก.พ.63 รายงานการประชุม คกก หลักเกณฑ์และแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14 ก.พ.63 รายงานผลการปฏิบัติงานและบทวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการกลไล หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
14 ก.พ.63 ู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ก.พ.63 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
14 ก.พ.63 ออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ก.พ.63 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ก.พ.6รายงานการประชุมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ก.พ.63 รายงานการประชุมวินัยข้าราชการ


EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

14 ก.พ.63 คู่มือระบบสุขภาพอำเภอ
14 ก.พ.63 คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก


EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

14 ก.พ.63 ขออนุญาตเผยแพร่ผังดำเนินการเรื่องร้องเรียน
14 ก.พ.63ผังดำเนินการเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี


วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ติดต่อเรา


  1. นายสุพัฒน์       กองศรีมา  สาธารณสุขอำเภอน้ำโสม                                   โทร 0862285541
  2. นายปัญญวัฒน์  อุดชาชน   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ฝ่ายบริหาร          โทร 064-5759975
  3. นายธนกฤต       อ่อนละมุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ฝ่ายวิชาการ         โทร 093-4153113
  4. นายสรศักดิ์       ตันทอง     นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้พัฒนาเว็บ)                   โทร 082-4966228
  5. นายพงศกร       บุญมาตุ่น  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน (ผู้พัฒนาเว็บ)             โทร 080-7348751

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภออำเภอน้ำ (คปสอ.น้ำโสม)

รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปี 2561 

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์สันติ ศรีนิล 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการนิเทศติดตาม 

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมรื่นรมย์ โรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมอื่นๆภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม 1

ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม 2


วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

บุคลากร


โครงสร้างบริหารงานส่วนราชการนายสุพัฒน์ กองศรีมา

สาธารณสุขอำเภอน้ำโสมนายปัญญวัฒน์     อุดชาชน

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ฝ่ายบริหารนายธนกฤต  อ่อนละมุล

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ฝ่ายวิชาการ