วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศและข่าว

27 มิ.ย 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มิถุนายน 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

27 มิ.ย 62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มิ.ย 62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

3 มิ.ย 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พฤษภาคม 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

3 มิ.ย 62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน พ.ค 62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

3 พ.ค 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เมษายน 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

3 พ.ค 62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน เม.ย 62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

4 เม.ย 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มีนาคม 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

4 เม.ย 62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มี.ค.62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

4 มี.ค 62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กุมภาพันธ์ 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค. 62   รายงานผลการปฏิบัติงานและบทวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค. 62   หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
                   มิชอบ ประจำปี 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค. 62  สรุปผลการประชุมสัมมนา การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค. 62  มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค.62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ก.พ.62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ม.ค.62
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ธ.ค.61
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน พ.ย.61
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ต.ค.61
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  คำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ ดีเด่นและดีมาก 
                    รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการในสังกัด สสจ.อุดรธานี รอบ 1 ปี 2562
                   และแบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.น้ำโสม ปี 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62 แผนยุุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62 สรุปผลการปฏิบัติการรด้านสุขภาพ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.62 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไฐต์ของหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

4 ก.พ.62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มกราคม 2562)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 แผน fix cost สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

31 ม.ค.62   บันทึกข้อความขออนุมัติแผนงาน ประชุมอนุกรรมการ   พชอ รายงานการประชุม                          ภาพการประชุม
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

4 ม.ค.62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ธันวาคม 2561)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61   รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเวปไซต์ของหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61  กรอบแนวทางการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเวปไซต์ของหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม


20 ธ.ค.61   บันทึกข้อความขออนุมัติแผนงาน พชอ รายงานการประชุอ ภาพการประชุม
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 หนังสือส่งแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ปีงบประมาณ 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พฤศจิกายน 2561)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตุลาคม 2561)
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

20 ธ.ค.61 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

2 ต.ค.61    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

2 ต.ค.61   คำสั่งมอบหมายการการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเวปไซต์
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 มี.ค.61 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 มี.ค.61 ขั้นตอนและแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนและร้องทุกข์
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 มี.ค.61 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

13 มี.ค. 61 รายงานผลการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม


13 มี.ค.61 รายงานการประชุม มอบนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

12 มี.ค.61 รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม


6 มี.ค.61 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

6 มี.ค.61 สรุปผลการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

5 มี.ค.61 รายงานการประชุมการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

2 มี.ค.61 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนอำเภอน้ำโสม
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

1 มี.ค.61 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

14 ก.พ.61 รายงานการประชุม คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

12 ก.พ.61 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม


12 ม.ค.61 รายงานผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามโครงการตำบลต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

11 ม.ค.61  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการตำบลต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

8 ม.ค.61 คู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการตำบลต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

8 ม.ค.61  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการข้อร้องเรียน อำเภอน้ำโสม ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

8 ม.ค.61 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA อำเภอน้ำโสม ประจำปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

22 ธ.ค.60 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบ fix cost สสอ.น้ำโสม งวด 1/2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม

22 ธ.ค.60 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 1 ปี 2561
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี

21 ธ.ค.60 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ITA

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี


EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) พ.ศ.2561

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

14 ก.พ.62 ขอเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รอบที่ 1 ปี 2562
14 ก.พ.62 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปี 2562

EB 14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

14 ก.พ.62 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม


EB 16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน

14 ก.พ.62 ขอเผยแพร่การดำเนินงานข้อร้องเรียน
14 ก.พ.62 คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
14 ก.พ.62 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน สสอ.น้ำโสม
14 ก.พ.62 ประกาศแจ้งช่องทางการร้องเรียน สสอ.น้ำโสม


EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน

14 ก.พ.62 ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน
14 ก.พ.62 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2562

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

14 ก.พ.62 ขออนุญาตเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
14 ก.พ.62 รายงานประชุมสัมมนา การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ก.พ.62 สรุปผลการประชุมสัมมนา การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่ม ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงาน ให้มีความโปร่างใสยิ่งขึ้นหรือไม่

14 ก.พ.62 ขออนุญาตเผยแพร่ฯรายงานผลและหลักเกณฑ์มาตรการป้งกันทุจริตฯ
14 ก.พ.62 คำสั่งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันการทุจริต
14 ก.พ.62 หลักเกณฑ์และแนวทางในการป้องกันการทุจริตฯ
14 ก.พ.62 รายงานการประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางในการป้องกันการทุจริตฯ
14 ก.พ.62 จุลสารเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผบประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

14 ก.พ.62 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานบทวิเคราะห์กับผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ก.พ.62 รายงานการประชุม คกก หลักเกณฑ์และแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14 ก.พ.62 รายงานผลการปฏิบัติงานและบทวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการกลไล หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

14 ก.พ.62 ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ก.พ.62 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ก.พ.62 ู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ก.พ.62 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

14 ก.พ.62 การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานEB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง


EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง


EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

14 ก.พ.62 คู่มือระบบสุขภาพอำเภอ
14 ก.พ.62 คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก


EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ติดต่อเรา


  1. นายสมคิด         สิทธิโคตร สาธารณสุขอำเภอน้ำโสม                                   โทร 081-8739456
  2. นายปัญญวัฒน์  อุดชาชน   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ฝ่ายบริหาร          โทร 098-1032259
  3. นายธนกฤต       อ่อนละมุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ฝ่ายวิชาการ         โทร 093-4153113
  4. นายพงศกร       บุญมาตุ่น  จพ.สาธารณสุข (ผู้พัฒนาเว็บ สสอ.น้ำโสม)          โทร 080-7348751
  5. นายสรศักดิ์       ตันทอง     นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้พัฒนาเว็บ สสอ.น้ำโสม)โทร 082-4966228

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภออำเภอน้ำ (คปสอ.น้ำโสม)

รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปี 2561 

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์สันติ ศรีนิล 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการนิเทศติดตาม 

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมรื่นรมย์ โรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมอื่นๆภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม 1

ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม 2


วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

บุคลากร


โครงสร้างบริหารงานส่วนราชการนายสมคิด สิทธิโคตร

สาธารณสุขอำเภอน้ำโสมนายปัญญวัฒน์     อุดชาชน

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ฝ่ายบริหารนายธนกฤต  อ่อนละมุล

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม ฝ่ายวิชาการ

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป


การปกครอง
แบ่งออกเป็น 7 ตำบล 84 หมู่บ้าน
เทศบาลตำบล 2 แห่ง อบต. 7 แห่ง
จำนวน 12,175 หลังคาเรือน

ประชากรชาย28,306 คน
หญิง27,650 คน
รวม55,956 คน


ข้อมูลด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง1แห่ง
รพ.สต.9แห่ง
คลีนิคแพทย์3แห่ง
สถานพยาบาล9แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน7แห่ง
ร้านขายยาแผนโบราณ2แห่ง
คสมช.84แห่ง
ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข

แพทย์
4
คน
อัตรา 1 : 13,989
ทันตแพทย์
3
คน
อัตรา 1 : 18,652
เภสัชกร
4
คน
อัตรา 1 : 13,989
พยาบาลวิชาชีพ
45
คน
อัตรา 1 : 1,243
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
28
คน
เฉลี่ย 3.1 คน / สอ.
อสม.
1,116
คน
เฉลี่ย 1 คนต่อ 10 หลังคาเรือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม